Welcome to Ogrůd Jane Austen!

     Menu
· Strona g≥ůwna
· Archiwum artyku≥ůw
· Co kupiś w Amazon
· Forum (otwarte!)
· KsiÍga Go∂ci
· Linki
· Lista uŅytkownikůw
· Napisz do mnie
· Poleś nas znajomym
· ¶ciĪgnij sobie co∂...
· Szukaj
· Top 10
· Twoje konto
· Zamie∂ś artyku≥

     Login
Pseudonim

Has≥o

Nie masz konta? Za≥ůŅ teraz!. BÍdziesz mia≥ kilka przywilejůw.

     Reklama

     Szukaj     Artyku≥y
· Wszystkie kategorie
· !! Konkurs!!
· Duma i uprzedzenie
· Ekranizacje
· Nowo∂ci
· O Ņyciu Jane
· Recenzje
· RůŅne

     Kto jest online
Aktualnie mamy go∂ci:
  niezalogowanych: 285
      zalogowanych: 0

Jeste∂ anonimowym uŅytkownikiem. MoŅesz zarejestrowaś siÍ klikajĪc tutaj

     Stara wersja
Stara wersja strony

 O Ņyciu Jane: Dziedziczenie w czasach Jane Austen     (Nades≥ane przez: aga)

O Ņyciu JaneW czasach Regencji kobiety nie mia≥y růwnych praw z mÍľczyznami w dziedziczeniu majĪtkůw, ktůre przekazywano zwykle najstarszemu synowi lub najbliŅszemu mÍskiemu krewnemu, na zasadach tzw. majoratu. Dlaczego istnia≥ majorat?

Panowa≥ wtedy ustrůj feudalny, a tylko ziemia, a ∂ci∂lej 'prawo w≥asno∂ci ziemskiej' by≥o podstawĪ dobrobytu i wysokiej pozycji w spo≥eczeŮstwie. Tylko ziemia pozwala≥a danej rodzinie /rodowi/ staś siÍ czÍ∂ciĪ arystokracji lub ziemiaŮstwa /szlachty/, a jej cz≥onkowie byli bardzo szanowani jako dŅentelmeni, a kobiety jako damy. MajĪtek rodowy (np. Mansfield Park, Pemberley) to nie tylko ozdoba rodu, ale pewny i sta≥y dochůd, a cz≥onkowie rodziny nie musieli zarabiaś na Ņycie, a za to mogli paraś siÍ - do wyboru - sztukĪ i naukĪ, politykĪ albo po prostu wie∂ś Ņycie průľne i wytworne. Takich przywilejůw nie mieli zwykli posiadacze gotůwki, np. kupcy (Gardinerowie z "Dumy"), ktůrzy choś czÍsto bogaci, nie naleŅeli do ziemiaŮstwa, a tym samym stali niŅej w hierarchii spo≥ecznej. Dopiero gdy kupowali majĪtki rodowe, mogli awansowaś i wej∂ś do ziemiaŮstwa, jak to uczyni≥ pan Weston w "Emmie".

Dopůki wiÍc istnia≥ majĪtek rodowy, dopůty jego w≥a∂ciciele utrzymywali wysokĪ pozycjÍ. Gdyby majĪtek podzielono růwno miÍdzy dzieci bĪdľ go roztrwoniono, růd mocno traci≥ na znaczeniu, jego cz≥onkowie byli mniej szanowani albo odosobnieni - a uwaŅano to za rzecz bardzo negatywnĪ. Aby tego uniknĪś wprowadzono majorat, starszeŮstwo mÍskiego dziedzictwa, a majĪtek by≥ nietkniÍty, ale niestety kosztem m≥odszych dzieci. M≥odsi synowie musieli zarabiaś, a tylko parÍ zajÍś by≥o godnych dŅentelmena - marynarka, polityka lub duchowieŮstwo. A kobiety dostawa≥y posagi /panny Bingley/ albo - te biedniejsze - by≥y na utrzymaniu bogatszych krewnych /panny Dashwood/.

Kobiety otrzymywa≥y spadek dopiero wtedy, gdy zabrak≥o mÍskich ŅyjĪcych dziedzicůw w ramach ca≥ego rodu. Gdy by≥o wiÍcej siůstr, dzieli≥y siÍ růwno jako wspů≥dziedziczki. A takich nie by≥o za wiele, Jane Austen w "Sanditon" poczyni≥a uwagÍ, Ņe "dziedziczki to teraz rzadko∂ś". A sama posiad≥o∂ś, gdy dziedziczka wychodzi≥a za mĪŅ, stawa≥a siÍ czÍ∂ciĪ majĪtku jej mÍŅa.

Zasada dziedziczenia by≥a bardzo zawi≥a, oto poniŅej wykres ilustrujĪcy mechanizm majoratu. Na czele tabelki stoi za≥oŅyciel majoratu /MZ/, mÍŅczyzni sĪ oznaczeni jako "M", a kobiety jako "K".¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† MZ /zmar≥y/- g≥owa rodu
                     __________I________________________
                     I                      I                I                 I
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† M /zmar≥y/¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† K/12/¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† M/7/¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† M/9/
                     I                                       I
                     I                                      M/8/
                     I
           ______I__________________________________________
           I                               I                I                I                I
¬†¬†¬†¬† X -ŅyjĪcy w≥a∂ciciel¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† M/1/¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† K/11/¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† M/5/¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† K/11/
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† I¬†¬†¬†¬†¬† majĪtku¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† I¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† I
           I                                I                              M/6/
    ____I______             _____I______
   I                  I            I                  I
 K/10/         K/10/       M/2/            M/4/
                                    I     
                                 M/3/

Wykres ukazuje sytuacjÍ w chwili, gdy g≥owa rodu i jego najstarszy syn juŅ nie ŅyjĪ / M-zmar≥y/, a Ņyje najstarszy wnuk jako aktualny w≥a∂ciciel majĪtku / jako "X" /. Numerami /1-12/ oznaczono kolejno∂ś dziedziczenia w przypadku ∂mierci w≥a∂ciciela /X/, ktůry ma tylko cůrki.

Wed≥ug wykresu po ∂mierci "X", ktůry nie ma synůw, bezpo∂rednim dziedzicem jest M/1/ - najstarszy brat, a gdyby on zmar≥ przed "X", wtedy M/2/ - najstarszy syn M/1/ - staje siÍ dziedzicem "X"-a. I tak dalej, w przypadku, gdyby kolejno zmarli poszczegůlni mÍscy dziedzice /nr 1-9 /. Gdy z kolei ich w ogůle zabraknie, majĪtek przechodzi dopiero na kobiety, najpierw na cůrki X-a /K-10/, a po ich ∂mierci dalej na siostry X-a /K-11/. OstatniĪ wiÍc dziedziczkĪ po ewentualnej ∂mierci wszystkich czlonkůw rodu /nr 1-11/ by≥aby K /12/, najstarsza cůrka nieŅyjĪcego juŅ za≥oŅyciela majoratu /MZ/.

StĪd wniosek, Ņe dziedziczy≥ zawsze co prawda najstarszy mÍski potomek, ale z najm≥odszego pokolenia w danym rodzie. Starsze pokolenia brane by≥y w dalszej kolejno∂ci, niejako w "gůrÍ". A na samym koŮcu kolejki kobiety, w podobnym schemacie, z tym Ņe siostry w danym pokoleniu dziedziczĪ wspůlnie.
 
     Oceny artyku≥u
Wynik g≥osowania: 3.77
G≥osůw: 22


Po∂wiÍś chwilÍ i oceŮ ten artyku≥:

Wy∂mienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Z≥y     Opcje

 Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku

 Wy∂lij ten artyku≥ do znajomych  Wy∂lij ten artyku≥ do znajomych


Komentarze sĪ w≥asno∂ciĪ ich twůrcůw. Nie ponosimy odpowiedzialno∂ci za ich tre∂ś.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego uŅytkownika, proszÍ siÍ zarejestrowaś
Duma i uprzedzenie :: Emma :: Mansfield Park :: RozwaŅna i romantyczna :: Perswazje :: Opactwo Northanger
Pride and Prejudice :: Emma :: Mansfield Park :: Sense and Sensibility :: Persuasion :: Northanger Abbey

Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Czas generowania strony: 0.049 sekund